Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 3

Nowy rodzaj najmu! Najem instytucjonalny z dojściem do własności.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego jest częścią „Specustawy” z dnia 5 lipca 2018r., która została przekazana Prezydentowi do podpisu 17 lipca 2018r. Zmiany w nowelizowanej ustawie wejdą w życie z dniem ogłoszenia „Specustawy”.

Zaproponowana nowelizacja dotyczy instytucji najmu okazjonalnego lokali należących do osób fizycznych lub osób prawnych, prowadzących działalność profesjonalną polegającą na wynajmowaniu lokali.

Wprowadzony będzie nowy rodzaj umowy najmu – najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Ponadto zmieniane przepisy dotyczą wysokości wynagrodzeń dla notariuszy w zakresie obsługi prawnej ww. umów oraz wysokości kaucji.

Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zawierana jest pomiędzy właścicielem mieszkania (może nim być zarówno osoba fizyczna, prawna, jaki i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, będąca właścicielem mieszkania) a najemcą.

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie najemcy do nabycia mieszkania oraz zobowiązanie właściciela do przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu najpóźniej w dniu zakończenia najmu, po zapłacie ceny za lokal. Podczas trwania umowy najemca płaci czynsz najmu oraz miesięczną ratę za cenę lokalu mieszkalnego. Roszczenie najemcy jest ujawnione w księdze wieczystej, a jego wpłaty na poczet ceny lokalu zabezpieczone są hipoteką na wypadek, gdyby nie doszło do przeniesienia własności mieszkania. Umowa zawierana jest na czas oznaczony.

Maksymalna wysokości kaucji wpłacanej przez najemcę przy zawieraniu umowy najmu instytucjonalnego mieszkania, nie może ona przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal (wcześniej nie mogła przekraczać 3 krotności takiego czynszu).

W przypadku, gdy wierzyciel zaspokoi wierzytelność z kaucji, najemca musi uzupełnić ją do pełnej wysokości w terminie określonym w umowie lub w przypadku braku takiego ustalenia, w pisemnym wezwaniu właściciela.

Zmiana w opłatach notarialnych: opłata za sporządzenie umowy najmu instytucjonalnego ma wynosić maksymalnie około 400 zł (1/5 aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę), natomiast opłata za sporządzenie oświadczenia najemcy, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, ma wynosić maksymalnie około 200 zł (1/10 aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę).

30.07.2018

 

 

Komentarze zostały zablokowane.