Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 2

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W 2018 roku rząd zintensyfikował prace przy realizacji programu Mieszkanie 500+. Pojawiło się kilka projektów zmian w przepisach prawa oraz projektów nowych ustaw. Nowe przepisy, o ile oczywiście wejdą w życie, będą miały wpływ na wzrost ilości mieszkań budowanych w Polsce, a w konsekwencji na przychody deweloperów w kolejnych latach.

Oto najważniejsze zmiany:

  1. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. „Specustawa”.
  2. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
  3. Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
  4. Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

400 mln złotych na dopłaty do czynszu dla najemcy w ramach programu Mieszkanie + w 2019 r. i nowe możliwości inwestowania w mieszkania w Polsce!

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania czeka już tylko na podpis Prezydenta. To zapewne będzie ważny punkt w samorządowej kampanii wyborczej, jesienią tego roku, ale też otwarcie się na fundusze inwestycyjne i być może wzrost liczby budowanych mieszkań w przyszłości.

Ustawa przewiduje dopłaty do czynszów dla najemców, spełniających ustawowe kryteria i dotyczy umów najmu zawieranych z właścicielami mieszkań lub zarządzającymi mieszkaniami na wynajem, podlegającymi pierwszemu zasiedleniu w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. W celu otrzymania dopłaty konieczne będzie zawarcie przez najemców odpowiedniej umowy z gminą właściwą miejscowo dla lokalizacji nowych mieszkań, wynajmowanych od inwestorów, którzy zawrą z gminą odpowiednią umowę.

Po przyjęciu poprawek zaproponowanych przez Senat ustawa została, 23 lipca 2018, przekazana Prezydentowi do podpisu. Po podpisaniu przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019., z tym, że przepisy regulujące zawieranie umów pomiędzy gminami a inwestorami, gminami a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przepisy dotyczące przyznawania dopłat do czynszu wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy, czyli zapewne w sierpniu.

Warunki przyznawania dopłat najemcy i wysokość dopłaty do czynszu

Pomoc skierowana jest do osób o niskich lub przeciętnych dochodach, nie posiadających na własność mieszkania, domu, udziału w domu, w którym możliwe jest wydzielenie mieszkania odpowiadającego posiadanemu w nim udziałowi lub mieszkania spółdzielczego.

Mogą się o nią ubiegać zarówno obywatele Polski jak i obcokrajowcy spełniający ustawowe warunki, zależnie od wieku, stanu cywilnego czy wielkości gospodarstwa domowego.

Wnioskujący musi wykazać, że średni miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego:

  • nie przekracza 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
  • nie przekracza 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powiększonego o 30 pkt procentowych na każdą osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioskujący musi posiadać zdolność czynszową, której wysokość może być inna dla każdej inwestycji i będzie określona w umowie pomiędzy Gminą a inwestorem.

Przykładowo 3 osobowa rodzina (2+1) może liczyć na dopłaty do czynszu, jeżeli suma dochodów gospodarstwa nie przekracza 120% (60% + 30% + 30%) średniego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w roku 2017 około 5400 złotych.

Kwoty dopłat ustalane będą z uwzględnieniem: ilości osób w gospodarstwie, wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (związany z lokalizacją mieszkania), powierzchni normatywnej mieszkania, która dla wszystkich mieszkań wynosi nie więcej niż 65 m2 oraz współczynnika dopłaty.

Zgodnie z naszymi obliczeniami 3-osobowa rodzina w Warszawie będzie mogła liczyć na dopłaty wysokości 320,24 zł złotych miesięcznie.

Dopłaty mogą być przyznawane gospodarstwu domowemu przez okres 15 lat. Warunkiem przyznania dopłat jest zawarcie umowy najmu lokalu będącego częścią inwestycji, objętej umową zawartą pomiędzy inwestorem a gminą.

Dopłaty przyznawane są na mocy decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek najemcy.

Rada Gminy może określić dodatkowe warunki przyznawania dopłat zwane „kryteriami pierwszeństwa”, takie jak np.: wysokość dochodu, niepełnosprawne dziecko, zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki, niepełnosprawność najemcy lub wiek powyżej 65 lat, repatriacja, posiadanie Karty Polaka, utrata mieszkania na skutek żywiołu, katastrofy budowlanej lub wywłaszczenia.

Uruchomienie programu dopłat dla najemców w gminach

Proces zaczyna się od zawarcia przez gminę właściwą miejscowo dla inwestycji i inwestora umowy, definiującej między innymi ilość i wielkość mieszkań, wymagania związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej, termin pierwszego zasiedlenia, wysokość czynszu, zdolność czynszową najemcy oraz wysokość kaucji najemcy.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, najwcześniej na etapie umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu z inwestorem.

Po sporządzeniu przez gminę listy najemców kwalifikujących się do otrzymania dopłat, gmina występuje z wnioskiem o zawarcie umowy do Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym określa wstępne kwoty dopłat dla najemców.

Po stwierdzeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, że dysponuje on jeszcze odpowiednimi środkami z Funduszu Dopłat i że przyznane dopłaty nie przekroczyły ustawowych limitów kwalifikacji, Bank zawiera umowę z gminą, w której zobowiązuje się do przelewania środków przeznaczonych na dopłaty na jego konto.

Gmina, bezpośrednio po zawarciu umowy w sprawie dopłat z Bankiem, przekazuje inwestorowi listę najemców, a następnie inwestor zawiera umowy najmu z najemcami. Dopłaty dla najemców są przekazane przez Bank gminie, która wypłaca je, co miesiąc, bezpośrednio inwestorowi, z którym najemca zawarł umowę najmu.

Zasady kwalifikacji inwestorów i inwestycji mieszkaniowych, w których najemcy mogą otrzymać dopłaty

Mieszkanie, aby zostać objęte programem dopłat, musi znajdować się w nowym budynku mieszkaniowym lub w wyremontowanym albo przebudowanym budynku mieszkaniowym, znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Najemca musi wprowadzić się do niego na zasadzie pierwszego zasiedzenia, czyli jako pierwszy użytkownik, w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.

Dopłaty mogą być stosowane w okresie nie dłuższym niż 20 lat od miesiąca zakończenia inwestycji.

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na Fundusz Dopłat

Maksymalny limit środków, jakie mogą zastać przeznaczone na Fundusz Dopłat w 2019 roku wyniósłby 400 mln złotych, a w 2020 już 800 mln złotych. Kwota maksymalnego dofinansowania będzie zwiększana o 400 mln złotych rocznie, aż do roku 2023, kiedy to zatrzyma się na poziomie 2000 mln złotych rocznie. Prognozy przewidują utrzymanie kwoty maksymalnego dofinansowania w takiej wysokości do roku 2028.

Bank będzie publikował w Biuletynie Informacji Publicznej wysokość aktualnych limitów kwalifikacyjnych, których przekroczenie będzie równoznaczne z wstrzymaniem przyjmowania nowych wniosków o dopłaty w danym roku.

Limity kwalifikacyjne zostały opublikowane w ustawie i są one na poziomie połowy maksymalnych kwot dofinansowania w poszczególnych latach, mogą one jednak zostać zwiększone lub zmniejszone, w zależności od wartości dopłat już wypłacanych, na podstawie wcześniej zaakceptowanych wniosków o dopłaty.

Data 30.07.2018

Cztery projekty ustaw oraz zmian w przepisach z 2018 r., ważne dla deweloperów mieszkaniowych – cz. 1

Komentarze zostały zablokowane.