Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze wod-kan. cz.1


Od momentu wejścia w życie Ustawy z 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), na polskim rynku zawarto blisko 130 umów o PPP i umów koncesji. Jednym z sektorów, w którym  projekty PPP  były realizowane, jest gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna.

W pierwszej, wstępnej części analizy tematyki dotyczącej przedsięwzięć w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, zostaną przedstawione ogólne informacje dotyczące PPP oraz podstawowe zasady zawierania umów w tej formule.

Przez partnerstwo publiczno-prywatne potocznie rozumie się różne formy współpracy sektora publicznego z podmiotami prywatnymi, mające charakter długookresowy, odznaczające się podziałem zadań i ryzyk oraz służące powierzeniu sektorowi prywatnemu realizacji zadań własnych sektora publicznego.

Link do artykułu.

 

Medium: Wodociągi i kanalizacja / Abrys

 

Komentarze zostały zablokowane.