Od 1 stycznia 2017r. inwestorom będzie łatwiej – zmiany w prawie budowlanym.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza między innymi dalszą liberalizację prawa budowlanego i nowelizuje ustawę o drogach publicznych. Istotne dla deweloperów i inwestorów zmiany to:

  • uproszczenie budowy zjazdów z drogi publicznej,
  • ułatwienia dla realizacji niektórych inwestycji budowlanych, przebudów i remontów,
  • skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni,
  • doprecyzowanie warunków braku obowiązku uzyskiwania pozwoleń zmiennych,
  • ułatwienia w zakresie legalizacji samowoli budowlanej.

Prostsza procedura budowy zjazdów z drogi
Nie jest już wymagana decyzja o warunkach zabudowy na lokalizacje zjazdów z drogi publicznej, wydawana na podstawie art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie będzie już wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.

Budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie będzie już wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Ułatwienia dla realizacji niektórych inwestycji budowlanych
Ułatwienia, polegające na braku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dotyczą np.:

  • budowy lub przebudowy budynków gospodarczych w ramach zabudowy zagrodowej,
  • budowy lub przebudowy wiat o powierzchni do 35 m2 i do dwóch takich obiektów na każde 500 m2 powierzchni działki,
  • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 instalacji klimatyzacyjnych,
  • przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę z wyjątkiem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
  • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Nowe terminy dla zgłoszenia sprzeciwu do zgłoszeń budowy
Ustawa wprowadza także skrócenie terminu na wniesienie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ponadto możliwe jest wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu. Ta możliwość dotyczy również zaświadczeń o braku sprzeciwu ze strony organu administracji architektoniczno- budowlanej w sprawie rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Doprecyzowanie zapisów o istotnym odstąpieniu od projektu
Zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i nie wymaga uzyskania pozwolenia zamiennego, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 proc. wymiarów określonych w projekcie budowlanym i spełnia równocześnie inne warunki (np. nie narusza przepisów techniczno-budowlanych).

Legalizacja samowoli budowlanej
Zniesiono termin 30 dni na uzyskanie inwestorowi dokumentów umożliwiających legalizację budowy. Aktualnie termin ten będzie wyznaczany przez organ nadzoru budowlanego.

 

Pobierz broszurę JKR Legal (PDF)

Komentarze zostały zablokowane.