Co robimy

Kancelaria JKR Legal specjalizuje się w:

Jak pracujemy?
 • Przede wszystkim zamiast teoretycznych analiz proponujemy praktyczne rozwiązania. Słuchamy ze zrozumieniem, właściwie oceniamy sytuację i proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania.
 • Najszybciej, jak to możliwe, finalizujemy transakcje, doprowadzamy do zakończenia sporu, udzielamy porad, które pomagają naszym klientom osiągnąć cele biznesowe.
 • Wiemy, że sprawy się różnią, a każdy klient jest inny. Dzięki doświadczeniu, szerokiej wiedzy i specjalizacji oraz ciągłemu doskonaleniu metod pracy, pomagamy podjąć najwłaściwsze decyzje w skomplikowanych sprawach.
 • Nasze zaangażowanie w sprawy klientów, dostępność i szybkość działania budują zaufanie i pozwalają nam utrzymać wieloletnie relacje z naszymi klientami.

Nasze usługi w zakresie nieruchomości obejmują:

 • doradztwo transakcyjne i restrukturyzacje portfela nieruchomości
 • umowy najmu i dzierżawy
 • proces inwestycyjny
 • due diligence spółek i nieruchomości
 • finansowanie nieruchomości
 • projekty infrastrukturalne
 • obniżanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości

Kancelaria doradza w sprawach nieruchomości takich, jak nieruchomości przemysłowe, mieszkaniowe rolne, biurowe, hotele, centra handlowe i hipermarkety, budynki użyteczności publicznej, centra logistyczne.


Doradztwo transakcyjne

 • Obsługa prawna transakcji zbywania i nabywania nieruchomości, w tym m.in. gruntów inwestycyjnych, biur, centrów logistycznych, lokali handlowych, budynków mieszkaniowych, kamienic (typu asset deal, jak i share deal).
 • Ocena ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości oraz rozwiązania służące jego minimalizacji.
 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i negocjacje listów intencyjnych, umów sprzedaży nieruchomości, umów sprzedaży udziałów, rachunków escrow, protokołów złożenia do depozytu ceny, treści gwarancji bankowych i korporacyjnych, innych.


Umowy najmu i dzierżawy

 • Przygotowanie i negocjacje umów najmu powierzchni biurowej, handlowej, magazynowej oraz produkcyjnej po stronie najemcy lub wynajmującego, w trakcie i po zakończeniu budowy.
 • Renegocjacje zawartych umów, w tym przedterminowego zakończenia i rozliczenia nakładów zwrotu powierzchni wynajmującemu.
 • Przygotowanie standardowego wzoru umowy najmu.


Proces inwestycyjny

 • Uzyskiwanie i kompletownie dokumentacji w postępowaniach administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, uwarunkowań środowiskowych, decyzji wydawanych na podstawie tzw. specustaw. Reprezentacja klientów w ww. postępowaniach.
 • Interpretacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i reprezentacja Klientów w trakcie ich zmiany.
 • Przygotowanie i negocjacje kluczowych umów zawieranych w cyklu inwestycji, w szczególności umów o roboty budowlane (w tym umowy FIDIC), umów o prace projektowe, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów z zakresu wykonywania nadzoru inwestorskiego, umów z podwykonawcami.
 • Przygotowanie zabezpieczeń do umów zawieranych w procesie inwestycyjnym, w tym m.in. gwarancji bankowych, korporacyjnych, ubezpieczeniowych.


Due diligence spółek i nieruchomości

 • Badania prawne nieruchomości na różnych etapach zabudowy, zarówno dla planowanej zabudowy, zabudowy w trakcie realizacji, jak i obiektów już funkcjonujących.
 • Analiza i ocena stanu prawnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub do których zgłaszane są roszczenia byłych właścicieli.
 • Analizy due diligence realizowane na rzecz kupujących, jak i sprzedających nieruchomości, a także na zlecenie podmiotów finansujących lub zabezpieczających nabycie lub rozbudowę nieruchomości, w tym na rzecz podmiotów ubezpieczających tytuł prawny do nieruchomości.
 • Badania prawne spółek w zakresie tytułu prawnego do udziałów, istniejących zastawów na udziałach lub kontach bankowych, ewentualnych zastawów skarbowych, zaległości podatkowych i innych.


Finansowanie nieruchomości

 • Przygotowanie i negocjacje umów kredytowych na finansowanie nabycia nieruchomości lub rozbudowę istniejącej zabudowy, refinansowanie kredytów inwestycyjnych zaciągniętych pod zabudowę lub przebudowę nieruchomości.
 • Ustanawianie zabezpieczeń, w tym hipotecznych.
 • Weryfikacja spełnienia warunków umowy kredytowej – tzw. conditions precedent (do spełnienia przed wypłatą) i conditions subsequent (po wypłacie kredytu), związanych z nieruchomościami.


Projekty infrastrukturalne

 • Doradztwo prawne w zakresie budowy dróg, inwestycji komunalnych dotyczących sieci wodociągowych lub ciepłowniczych.
 • Kancelaria doradza w sprawach nieruchomości takich jak nieruchomości przemysłowe, mieszkaniowe rolne, biurowe, hotele, centra handlowe i hipermarkety, budynki użyteczności publicznej, centra logistyczne.


Obniżanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości

 • We współpracy z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i geodetami analizujemy nieruchomości klientów i proponujemy kompleksowe rozwiązania prowadzące do obniżenia podatku od nieruchomości i obniżenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz przed SKO w związku z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste.

Projekty PPP

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej, m.in.w przetargach ograniczonych, nieograniczonych czy dialogu konkurencyjnym.
 • Przygotowanie i negocjacje umów koncesyjnych oraz o partnerstwo publiczno-prywatne.

Postępowania sądowe i administracyjne oraz arbitraż

Reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami administracji, SKO i sądami arbitrażowymi w szczególności w sprawach z zakresu:

 • ochrony praw autorskich, znaków towarowych i patentów,
 • umów o roboty budowane, umów najmu, umów deweloperskich, o usunięcie wad, zniesienia współwłasności nieruchomości, działów spadku, podziału majątku, ustanawiania służebności, w sprawach nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, lub do których zgłaszane są roszczenia tzw. byłych właścicieli, o naruszenie własności nieruchomości, o naruszenie posiadania, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • o odszkodowanie i o zapłatę.

 

   Pobierz broszurę JKR Legal (PDF)