INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), JKR Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Kalecińska-Rossi (JKR Legal) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych. Poniżej opisane zasady mają zastosowanie do wszystkich przypadków, w których JKR Legal jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Wśród tych danych, które przetwarzamy mogą znajdować się dane klientów – osób fizycznych jak również dane osobowe osób związanych z klientami JKR Legal niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe), dane osób, które bezpośrednio przekazały nam swoje dane w celu kontaktowania się w celach biznesowych np. poprzez przekazanie wizytówek, czy wysłanie do nas korespondencji, a także dane osobowe, które pozyskaliśmy z innych źródeł. Dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. W przypadku klientów, którzy zawarli z JKR Legal umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych JKR Legal.

I.      KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez JKR Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Kalecińska-Rossi, a także przysługujących Ci uprawnień, napisz do nas na adres e-mail: jolanta.kalecinska@jkr-legal.pl lub adres pocztowy: JKR Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Kalecińska-Rossi ul.Żaryna 7 lok.69 02-593 Warszawa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest JKR Legal Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Kalecińska-Rossi, ul. Żaryna 7 lok. 69, 02-593 Warszawa.

II.      JAKI JEST CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ JKR LEGAL?

  1. Przetwarzamy dane w celu zawarcia lub wykonania umowy z JKR Legal oraz kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.
  2. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów JKR Legal (art. 6 ust. 1 lit. F. RODO), w szczególności w celach:

a) kontaktowania się z Tobą, w szczególności przez e-mail lub telefon w celach związanych marketingiem usług JKR Legal,

b) zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy droga elektroniczną,

c) windykacji należności,

d) przechowywania danych i ich archiwizacji.

3.  W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III.      OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z JKR Legal i wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów JKR Legal.

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez JKR Legal.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV.     KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które świadczą dla nas usługi księgowe, administracyjne, it, marketingowe a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej.

V.      PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

VI.     JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II powyżej, celów tj. w zakresie realizacji zawartej z JKR Legal umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez JKR Legal uzasadnionego interesu administratora danyc w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

VII.   PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIA DECYZJI

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

JKR Legal nie zamierza profilować Twoich danych osobowych ani podejmować w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji.

VIII.   JAKIE MASZ PRAWA WOBEC JKR LEGAL?

  1. Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:
  2. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  3. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadku, gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu JKR Legal , o którym mowa w pkt. II powyżej.

IX.     PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.              W zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X.   PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

1.              W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez JKR Legal Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

XI.   POWYŻSZE ZASADY STOSUJE SIĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.

 

 

Komentarze zostały zablokowane.